Simon Griffee

JSON vs. XML ➶

12 November 2010

Simon Willison in 2006…prescient as always.

Send