Simon Griffee · Design · Photography · Writing · Illustration

What: brass

Via dei Fori Imperiali, Rome, Italy, April 2014